Späť

Hospitalizácia bez súhlasu

Doc. Kováč a MUDr. Moravanský uverejnili v odbornom časopise Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS článok, venujúci sa problematike hospitalizácie bez súhlasu pacienta.

V Slovenskej republike od 1. júla 2016 zmenila právna úprava hospitalizácie bez súhlasu pacienta. Postup pri hospitalizácii bez súhlasu pacienta upravuje konanie prípustnosti prevzatia a  držania v  zdravotníckom zariadení. To je obsiahnuté v  treťom diele tretej hlavy osobitnej časti Civilného mimosporového poriadku v  § 252–271.

Z hľadiska základných práv a slobôd ide o závažný zásah do práva na osobnú slobodu – stratu možnosti voľného pohybu a styku s vonkajším svetom. V demokratickej spoločnosti je to prípustné iba na základe rozhodnutia súdu. Nová právna úprava napriek niektorým nedostatkom prináša pozitívnu zmenu v porovnaní s doterajšou praxou. Zostali zachované striktné lehoty, v ktorých má súd rozhodnúť – o prípustnosti prevzatia do zdravotníckeho zariadenia musí súd rozhodnúť do 5 dni, o prípustnosti držania do 3 mesiacov od rozhodnutia o  prevzatí.

Výrazne sa spresňuje úprava konania a dáva sa väčší dôraz na ochranu práv osôb, ktoré sú umiestnené do zdravotníckeho zariadenia bez informovaného súhlasu, vrátene práva podať návrh na začatie konania, a  to dokonca aj v  prípade chýbajúcej spôsobilost na právne úkony v iných prípadoch. Podrobnejšie informácie o novej právnej úprave môžete získať z článku Doc. Kováča a MUDr. Moravanského uverejneného v odbornom časopise Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS Česká a Slovenská psychiatrie.