Späť

Správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a výnimočná úhrada liekov zo zdravotného poistenia

Povinnosť zabezpečiť pre pacienta včasnú a účinnú liečbu je neoddeliteľnou súčasťou správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V rámci legislatívnych zmien od 1. 1. 2018 je naviazané správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti na štandardné postupy na výkon prevencie, štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy, ktoré by malo ministerstvo zdravotníctva zverejňovať na svojom webovom sídle. Pri hodnotení liečby z hľadiska jej očakávanej účinnosti sú kľúčovým kritériami aktuálne poznatky medicíny, definované ako vedecké znalosti a klinické skúsenosti zodpovedajúce danému odboru alebo špecializácii v danom období. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je založené na vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom, obsahom ktorého sú práva a povinnosti definované právnymi predpismi. Povinnosti poskytovateľa poskytovať zdravotnú starostlivosť správne zodpovedá právo pacienta jej správne poskytnutie požadovať. Pacient má právo požadovať, aby poskytovateľ vykonal všetky kroky potrebné na zabezpečenie účinnej liečby.  K takým krokom patrí aj informácia o liekoch ktoré nie sú štandardne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Podrobnejšie sa o problematike môžete dočítať v publikácií, ktorej spoluautorom je  Managing partner našej spoločnosti doc. Kováč.