Späť

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19

V renomovanom medzinárodnom vydavateľstve Wolters Kluwer vychádza prvá komplexná knižná publikácia o očkovaní. Jej spoluautorom je aj managing partner forensic.sk doc. Kováč. Tejto zložitej téme sa publikácia venuje z medicínskeho, etického aj právneho hľadiska.

Autorský kolektív  je zostavený z odborníkov na danú tému – lekárov, právnikov a virológa. Pútavou formou je podaná história očkovania a prostredníctvom príkladov zo sveta sú uvádzané aj princípy a význam očkovania pre ľudské zdravie. Publikácia mapuje vývoj vakcín počas pandémie COVID-19, venuje sa právnym aspektom dobrovoľného či povinného očkovania na pozadí judikatúry vybraných vnútroštátnych súdov a Európskeho súdu pre ľudské práva. Taktiež ponúka komparáciu na medzinárodnej úrovni, ako aj optimalizáciu modelu očkovania v interdisciplinárnych právnych súvislostiach (ústavné právo, trestné právo, správne právo, pracovné právo). Na záver odporúča riešenia v oblasti existujúcej alebo novej právnej úpravy.