Späť

Doc. MUDr. Mirko Mego, CSc. (27.12.1928-26.7.2017)

Po týždni utrpelo slovenské súdne lekárstvo ďalšiu stratu. Opustil nás docent Mirko Mego, posledný predstaviteľ prvej povojnovej generácie súdnych lekárov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 2.8.2017 o 13:15 hod v Bratislavskom krematóriu.

Doc. MUDr. Mirko Mego, CSc. sa narodil 27. decembra 1928 vo Vrbovom. Po absolvovaní štúdia medicíny a promócii na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil v roku 1955 na Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakukty Univerzity Komenského. Bol historicky prvým súdnym lekárom v bývalej Československej republike v rezorte zdravotníctva. Neskôr prešiel do služieb školstva a stal sa vysokoškolským pedagógom. Okrem Lekárskej fakulty v Bratislave prednášal niekoľko rokov aj na Jesséniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Dlhodobo pedagogicky pôsobil na Právnickej fakulte niverzity Komenského v Bratislave. Dlhé roky viedol výučbu súdneho lekárstva aj na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Ako pedagóg bol doc. Mego mimoriadne obľúbený a jeho prednášky boli povestné kvôli svojim špecifikám.

Doc. MUDr. Mirko Mego, CSc. viedol Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice od roku 1992 do roku 2007. Na ústave pracoval ako historicky najdlhšie pôsobiaci zamestnanec celých 52 rokov. Súdne lekárstvo a ústav bolo jeho celoživotnou náplňou. Pre mnohých zostalo tajomstvom, že početné opravy prístrojov hradil zo svojich súkromných zdrojov. Do dôchodku odišiel v roku 2007, no ešte aj potom aktívne pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.
Bol dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Policajná teória a prax a oponentom vedeckých či odborných prác Akadémie PZ.

V svojej práci sa zameral predovšetkým na mechanické poranenia, najmä v doprave a na problematiku zisťovania a posudzovania opitosti, kde sa vypracoval na popredného a uznávaného odborníka v bývalom Československu. Publikoval vyše 90 prác vrátane deviatich vysokoškolských skrípt a prvého dielu prvej slovenskej učebnice súdneho lekárstva vydanej v roku 2001. Odprezentoval viac ako 100 odborných prednášok na vedeckých či odborných podujatiach doma i v zahraničí.

Dlhé roky bol súdnym znalcom Krajského súdu v Bratislave. Poznatky z praktickej znaleckej činnosti využíval aj vo vedeckej a publikačnej práci. Z najvýznačnejších prác je potrebné spomenúť dve veľké nehody dopravných lietadiel a mimoriadne náročnú prácu pri objasňovaní vojnového zločinu pri odkrývaní masových hrobov povraždených Rómov. Úspešne spolupracoval s políciou pri objasňovaní závažných zločinov. Ako prvý na Slovensku začal pred mnohými rokmi v práci na mieste činu. Takto sa podieľal sa na objasňovaní mnohých známych prípadov, spomedzi ktorých možno spomenúť prípad popravenej Ireny Čubírkovej.

Doc. MUDr. Mirko Mego, CSc. patril medzi najskúsenejších súdnych lekárov na Slovensku najmä v problematike tzv. klasického súdneho lekárstva. Jeho prácu charakterizovala snaha o vysokú odbornosť, objektivitu a zrozumiteľnosť. Tieto hodnoty odovzdával aj svojim nasledovníkom. Posledné roky svojho života prežil spolu so svojou manželkou v ústraní.

Slovenské súdne lekárstvo v ňom stráca ďalšiu z veľkých postáv.

Pán docent, česť Vašej pamiatke. Vaši mnohí spolupracovníci a študenti na Vás nezabudnú. Bolo mi cťou pracovať 11 rokov pod vašim vedením.

Doc. MUDr. JUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.