Späť

Odborná skúška z hyperbarickej medicíny

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky poverilo znalecký ústav forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. zorganizovaním odbornej skúšky podľa § 5 a § 6 vyhlášky MS SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetví: Hyberbarická medicína. Ide historicky prvý prípad, keď sa v odbore Zdravotníctvo a farmácia organizovala odborná skúška znalcov.

Dňa 21. decembra 2022  náš znalecký ústav zorganizoval na pôde Ministerstva spravodlivosti odbornú skúška znalcov v odbore Zdravotníctvo a farmácia v odvetví Hyberbarická medicína.  Forensic.sk do skúšobnej komisie nominoval ako predsedu renomovaného súdneho lekára a odborníka na hyperbarickú medicínu prof. MUDr. Františka Novomeského, PhD., spoluautora  monografie  Fundamentals of Diving Medicine a  ako člena MUDr. Mgr. Eriku Kožákovú, MPH, vedúcu lekárku CENTRUM HBO Bratislava, špecialistku v oblasti hyperbarickej a leteckej medicíny. Tretím členom komisie bol Mgr. Ján Juran, riaditeľ odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti Ministerstva spravodlivosti SR.

Skúška pozostávala z právneho testu pripraveného Ministerstvom spravodlivosti, riešenia prípadovej štúdie a ústnej časti.  Všetci prihlásení uchádzači preukázali vysokú odbornú úroveň a skúšku úspešne zložili.

 


Na fotografií organizátorov odbornej skúšky sú zľava: doc. Kováč. JUDr. Juran, MUDr. Rybárová, MUDr. Kožáková, prof. Novomeský, MUDr. Moravanský a JUDr. Laciaková.